تاریخ : شنبه 1395/08/22 | 10:08 قبل از ظهر | نویسنده : مهدی ملکی سورکی

قرص  DPD یا diethyl-p-phenylene diamine  (دی اتیل پی فنیلن دی آمین ) که ماده اصلی تشکیل دهنده این قرص می باشد جهت اندازه گیری میزان کلر در آب استفاده می گردد،  ماده دی اتیل پی فنیلن دی آمین به میزان 1 گرم در 10 سی سی آب با توجه به میزان کلر موجود در آب، ایجاد طیف های رنگ از قرمز پررنگ تا کمرنگ می کند که هر آنچه میزان کلر در آب بیشتر باشد طیف پررنگتری حاصل خواهدشد.

قرص DPD1  جهت اندازه گیری میزان کلر آزاد یا در دسترس استفاده می شود و بعد از قرص DPD1  جهت اندازه گیری کلر توتال( کل)  از قرص  DPD3یا دی پی دی3 استفاده می شود.

تفاوت بین دو عدد فوق نمایانگر میزان کلرامین خواهد بود.کلرامین میزان کلر غیرقابل مشاهده ای است که در ضدعفونی کنندگی نقش ندارد، ( کلر ترکیبی)


Image result for ‫کیت کلرسنج‬‎


در این آزمون مقادیر کلر آزاد، کلر ترکیبی و کلر کل باقیمانده در محدودۀ 5 0 میلی گرم در لیتر اندازه گیری میشود.

الف اندازه گیری کلر آزاد باقیمانده:

محفظۀ سمت راست کیت را با نمونۀ آب پر کنید.

یک قرص DPD 1 به آن اضافه کنید. درپوش آنرا گذاشته و آنقدر بهم بزنید تا قرص کاملاً حل شود.

رنگ تشکیل شده درون محفظه را با رنگهای استاندارد کل ( برحسب میلی گرم در لیتر ) مقایسه کنید، مقدار خوانده شده برابر غلظت کلر آزاد باقیمانده است.

ب اندازه گیری کلر کل اقیمانده :

آزمایش را با افزودن یک قرص DPD 3 به محلولی که در مرحله  قبل بدست آمده است ادامه دهید. درپوش را بسته و آنقدر بهم بزنید تا قرص کاملاً حل شود.. دو دقیقه صبر کنید، سپس رنگ تشکیل شده درون محفظه را با رنگهای استاندارد کیت مقایسه کنید، مقدار خوانده شده برابر غلظت کلرکل باقیمانده است.


ج اندازه گیری کلر ترکیبی:

مقدار کلر ترکیبی از تفاضل کلر آزاد از کلر کل باقیمانده بدست می‌آید.
طبقه بندی: بهداشت،